مباحثی در ریاضیات دبیرستان
آموزش ریاضیات دبیرستان
به وبلاگ مباحثی در ریاضیات دبیرستان خوش آمدید ، آرزو می کنیم که لحظات خوبی را در این وبلاگ سپری کنید، لطفاً ما را از نظرات خود آگاه سازید.

ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان شركت كننده در آزمون ورودی دكتری (نیمه متمركز) داخل سال 93، به اطلاع می رساند سؤالات هریك از رشته های امتحانی در سایت سازمان قرار داده شد كه از طریق لینك های زیر قابل دریافت است:
ادامه مطلب را ببینید

ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان شركت كننده در آزمون ورودی دكتری (نیمه متمركز) داخل سال 93، به اطلاع می رساند سؤالات هریك از رشته های امتحانی در سایت سازمان قرار داده شد كه از طریق لینك های زیر قابل دریافت است:

  كد و عنوان رشته امتحانی(دفترچه شماره 1)
دانلود 2101 - علوم جغرافیایی /1
دانلود 2102 - علوم جغرافیایی /2
دانلود 2103 - علوم جغرافیایی /3
دانلود 2104 - علوم جغرافیایی /4
دانلود 2105 - علوم جغرافیایی /5
دانلود 2106 - مجموعه علوم اقتصادی
دانلود 2107 - مجموعه علوم تاریخی /1
دانلود 2108 - مجموعه علوم تاریخی /2
دانلود 2109 - مجموعه علوم تاریخی /3
دانلود 2110 - مجموعه علوم اجتماعی /1
دانلود 2111 - مجموعه علوم اجتماعی /2
دانلود 2113 - حقوق عمومی
دانلود 2114 - حقوق جزاوجرم شناسی فقه وحقوق جزا
دانلود 2115 - حقوق بین الملل عمومی
دانلود 2116 - حقوق خصوصی فقه وحقوق خصوصی
دانلود 2117 - مجموعه علوم سیاسی
دانلود 2118 - مجموعه مدیریت
دانلود 2119 - حسابداری
دانلود 2120 - علم اطلاعات ودانش شناسی
دانلود 2121 - مجموعه فلسفه
دانلود 2122 - مجموعه علوم تربیتی /1
دانلود 2123 - مجموعه علوم تربیتی /2
دانلود 2124 - مجموعه علوم تربیتی /3
دانلود 2125 - مجموعه علوم تربیتی /4
دانلود 2126 - مجموعه علوم تربیتی /5
دانلود 2127 - مجموعه علوم تربیتی /6
دانلود 2128 - مجموعه علوم تربیتی /7
دانلود 2130 - مجموعه علوم تربیتی /8
دانلود 2131 - مجموعه علوم ارتباطات
دانلود 2132 - سنجش واندازه گیری
دانلود 2133 - مجموعه روان شناسی
دانلود 2134 - مجموعه باستان شناسی
دانلود 2135 - محیطزیست
دانلود 2136 - مجموعه كارافرینی
دانلود 2137 - اینده پژوهی
دانلود 2138 - مجموعه الهیات /1
دانلود 2139 - مجموعه الهیات /2
دانلود 2140 - مجموعه الهیات /3
دانلود 2141 - مجموعه الهیات /4
دانلود 2143 - مجموعه كلام
دانلود 2144 - فقه شافعی
دانلود 2145 - مدیریت قراردادهای بین المللی نفت وگاز
دانلود 2146 - حقوق نفت وگاز
دانلود 2147 - اقتصادنفت وگاز
دانلود 2148 - سنجش ازدوروسامانه اطلاعات جغرافیایی
دانلود 2149 - مجموعه مالی
دانلود 2150 - مطالعات زنان
دانلود 2151 - مجموعه مدرسی معارف اسلامی
دانلود 2152 - مجموعه تربیت بدنی /1
دانلود 2153 - مجموعه تربیت بدنی /2
دانلود 2154 - مجموعه تربیت بدنی /3
دانلود 2155 - مجموعه تربیت بدنی /4
دانلود 2156 - مجموعه تربیت بدنی /5
دانلود 2201 - علوم زمین /1
دانلود 2202 - علوم زمین /2
دانلود 2203 - علوم زمین /3
دانلود 2204 - علوم زمین /4
دانلود 2205 - علوم زمین /5
دانلود 2206 - علوم زمین /6
دانلود 2208 - علوم زمین /7
دانلود 2209 - علوم زمین /8
دانلود 2210 - علوم زمین /9
دانلود 2211 - مجموعه شیمی /1
دانلود 2212 - مجموعه شیمی /2
دانلود 2213 - مجموعه شیمی /3
دانلود 2214 - مجموعه شیمی /4
دانلود 2215 - مجموعه شیمی /5
دانلود 2218 - فیتوشیمی
دانلود 2219 - هواشناسی
دانلود 2220 - زیست شناسی /1
دانلود 2221 - زیست شناسی /2
دانلود 2222 - زیست شناسی /3
دانلود 2223 - علوم جانوری /1
دانلود 2224 - علوم جانوری /2
دانلود 2225 - علوم جانوری /3
دانلود 2226 - زیست شناسی /4
دانلود 2227 - بیوشیمی
دانلود 2228 - زیست شناسی /5
دانلود 2229 - زیست شناسی /6
دانلود 2230 - بیوفیزیك
دانلود 2231 - زیست فناوری میكروبی
دانلود 2232 - امار
دانلود 2233 - مجموعه ریاضی /1
دانلود 2234 - مجموعه ریاضی /2
دانلود 2235 - فیزیك دریا
دانلود 2236 - زیست شناسی دریا
دانلود 2237 - نانوفیزیك
دانلود 2238 - مجموعه فیزیك
دانلود 2239 - فوتونیك
دانلود 2240 - ژئوفیزیك /1
دانلود 2241 - ژئوفیزیك /2
دانلود 2242 - ژئوفیزیك /3
دانلود 2243 - ژئوفیزیك /4
دانلود 2244 - نانوشیمی
دانلود 2245 - ریززیست فناوری /نانوبیوتكنولوژی /
دانلود 2246 - بیوانفورماتیك
دانلود 2247 - علوم كامپیوتر
دانلود 2248 - مجموعه علوم شناختی
دانلود 2301 - مجموعه مهندسی برق /1
دانلود 2302 - مجموعه مهندسی برق /2
دانلود 2303 - مجموعه مهندسی برق /3
دانلود 2304 - مجموعه مهندسی برق /4
دانلود 2305 - مجموعه مهندسی برق /5
دانلود 2306 - مجموعه مهندسی برق /6
دانلود 2307 - مجموعه مهندسی عمران /1
دانلود 2308 - مجموعه مهندسی عمران /2
دانلود 2309 - مجموعه مهندسی عمران /3
دانلود 2310 - مجموعه مهندسی عمران /4
دانلود 2311 - مجموعه مهندسی عمران /5
دانلود 2312 - مجموعه مهندسی عمران /6
دانلود 2313 - مجموعه مهندسی عمران /7
دانلود 2314 - مجموعه مهندسی عمران /8
دانلود 2315 - مجموعه مهندسی عمران /9
دانلود 2316 - مجموعه مهندسی عمران /10
دانلود 2317 - مهندسی نقشه برداری /1
دانلود 2318 - مهندسی نقشه برداری /2
دانلود 2319 - مهندسی نقشه برداری /3
دانلود 2320 - مهندسی نقشه برداری /4
دانلود 2321 - مجموعه مهندسی مكانیك /1
دانلود 2322 - مجموعه مهندسی مكانیك /2
دانلود 2323 - مجموعه مهندسی مكانیك /3
دانلود 2324 - مجموعه مهندسی مكانیك /4
دانلود 2325 - مجموعه مهندسی مكانیك /5
دانلود 2326 - مجموعه مهندسی مكانیك /6
دانلود 2327 - مجموعه مهندسی مكانیك /7
دانلود 2328 - مجموعه مهندسی مكانیك /8
دانلود 2329 - مجموعه مهندسی مكانیك /9
دانلود 2330 - مهندسی دریا
دانلود 2331 - مهندسی هوا-فضا/1
دانلود 2332 - مهندسی هوا-فضا/2
دانلود 2333 - مهندسی هوا-فضا/3
دانلود 2334 - مهندسی هوا-فضا/4
دانلود 2335 - مهندسی معدن /1
دانلود 2336 - مهندسی معدن /2
دانلود 2337 - مهندسی معدن /3
دانلود 2338 - مهندسی معدن /4
دانلود 2339 - مجموعه مهندسی پلیمر/1
دانلود 2341 - مجموعه مهندسی پلیمر/2
دانلود 2343 - مهندسی محیطزیست /1
دانلود 2344 - مهندسی محیطزیست /2
دانلود 2345 - مهندسی محیطزیست /3
دانلود 2346 - مهندسی محیطزیست /4
دانلود 2347 - مهندسی پزشكی /1
دانلود 2348 - مهندسی پزشكی /2
دانلود 2349 - مهندسی پزشكی /3
دانلود 2350 - مجموعه مهندسی صنایع
دانلود 2353 - مهندسی نفت -مخازن
دانلود 2354 - مهندسی كامپیوتر/1
دانلود 2355 - مهندسی كامپیوتر/2
دانلود 2356 - مهندسی كامپیوتر/3
دانلود 2359 - مهندسی موادومتالورژی
دانلود 2360 - مهندسی شیمی /1
دانلود 2361 - مهندسی شیمی /2
دانلود 2362 - مهندسی شیمی /3
دانلود 2363 - علوم وفناوری نانو/1
دانلود 2364 - علوم وفناوری نانو/2
دانلود 2365 - مهندسی هسته ای /1
دانلود 2366 - مهندسی هسته ای /2
دانلود 2367 - مهندسی هسته ای /3
دانلود 2369 - مهندسی هسته ای /4
دانلود 2370 - مهندسی نساجی /1
دانلود 2371 - مهندسی نساجی /2
دانلود 2372 - مهندسی فناوری اطلاعات
دانلود 2373 - مهندسی سیستمهای انرژی
دانلود 2401 - مجموعه محیطزیست /1
دانلود 2402 - مجموعه محیطزیست /2
دانلود 2403 - مجموعه محیطزیست /3
دانلود 2404 - مجموعه مهندسی مكانیك بیوسیستم
دانلود 2405 - مكانیزاسیون كشاورزی
دانلود 2406 - مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/1
دانلود 2407 - مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/2
دانلود 2408 - مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/3
دانلود 2409 - مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/4
دانلود 2411 - بیوتكنولوژی وژنتیك ملكولی محصولات باغبانی
دانلود 2412 - مجموعه علوم وصنایع غذایی /1
دانلود 2413 - مجموعه علوم وصنایع غذایی /2
دانلود 2414 - مجموعه علوم وصنایع غذایی /3
دانلود 2415 - مجموعه علوم وصنایع غذایی /4
دانلود 2416 - اقتصادكشاورزی
دانلود 2418 - مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /1
دانلود 2419 - مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /2
دانلود 2420 - مجموعه علوم خاك /1
دانلود 2421 - مجموعه علوم خاك /2
دانلود 2422 - مجموعه علوم خاك /3
دانلود 2423 - مجموعه علوم خاك /4
دانلود 2424 - مجموعه علوم دامی /1
دانلود 2425 - مجموعه علوم دامی /2
دانلود 2426 - مجموعه علوم دامی /3
دانلود 2427 - مجموعه علوم ومهندسی اب /1
دانلود 2428 - مجموعه علوم ومهندسی اب /2
دانلود 2429 - مجموعه علوم ومهندسی اب /3
دانلود 2430 - هواشناسی كشاورزی
دانلود 2431 - مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /1
دانلود 2432 - مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /2
دانلود 2434 - مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /3
دانلود 2435 - مجموعه بیوتكنولوژی كشاورزی
دانلود 2436 - مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /4
دانلود 2437 - مجموعه ترویج واموزش كشاورزی وتوسعه روستایی /1
دانلود 2438 - مجموعه ترویج واموزش كشاورزی وتوسعه روستایی /2
دانلود 2439 - حشره شناسی كشاورزی
دانلود 2440 - بیماری شناسی گیاهی
دانلود 2441 - مجموعه علوم جنگل /1
دانلود 2442 - مجموعه علوم جنگل /3
دانلود 2443 - مجموعه علوم جنگل /2
دانلود 2444 - مجموعه شیلات /1
دانلود 2445 - مجموعه شیلات /3
دانلود 2447 - مجموعه شیلات /2
دانلود 2448 - مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی /1
دانلود 2449 - مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی /2
دانلود 2450 - مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی /3
دانلود 2451 - كشاورزی هسته ای /كشاورزی هسته ای /اصلاح نباتات وبی
دانلود 2452 - مجموعه علوم طیور
دانلود 2453 - مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /3
دانلود 2501 - مدیریت پروژه وساخت
دانلود 2502 - معماری
دانلود 2503 - شهرسازی
دانلود 2504 - پژوهش هنرتاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر
دانلود 2505 - مرمت /1
دانلود 2506 - مرمت /2
دانلود 2609 - فیزیك پزشكی
دانلود 2601 - امارزیستی
دانلود 2602 - اموزش بهداشت
دانلود 2603 - انگل شناسی پزشكی
دانلود 2604 - ایمنی شناسی پزشكی
دانلود 2605 - بیوشیمی بالینی
دانلود 2606 - ژنتیك پزشكی
دانلود 2608 - فیزیولوژی
دانلود 2610 - ویروس شناسی پزشكی
دانلود 2612 - زیست فناوری پزشكی
دانلود 2613 - بهداشت حرفه ای
دانلود 2614 - علوم تشریحی
دانلود 2615 - پرستاری
دانلود 2616 - بهداشت محیط
دانلود 2617 - باكتری شناسی پزشكی
دانلود 2618 - هماتولوژی ازمایشگاهی وبانك خون
دانلود 2619 - قارچ شناسی پزشكی
دانلود 2701 - جراحی دامپزشكی
دانلود 2702 - مامائی وبیماریهای تولیدمثل دام
دانلود 2703 - بیماریهای داخلی دام های كوچك
دانلود 2704 - بیماریهای داخلی دام های بزرگ
دانلود 2705 - رادیولوژی دامپزشكی
دانلود 2706 - كلینیكال پاتولوژی دامپزشكی
دانلود 2707 - پاتولوژی دامپزشكی
دانلود 2708 - بهداشت وبیماریهای طیور
دانلود 2709 - بیوشیمی
دانلود 2710 - بهداشت ابزیان
دانلود 2711 - بهداشت موادغذایی
دانلود 2714 - انگل شناسی دامپزشكی
دانلود 2715 - باكتری شناسی
دانلود 2716 - ویروس شناسی
دانلود 2718 - ایمنی شناسی
دانلود 2719 - بیوتكنولوژی /زیست فناوری /
دانلود 2722 - فارماكولوژی دامپزشكی
دانلود 2723 - فیزیولوژی
دانلود 2724 - اناتومی وجنین شناسی مقایسه ای دامپزشكی
دانلود 2725 - بافت شناسی مقایسه ای دامپزشكی
دانلود 2801 - زبان وادبیات فارسی
دانلود 2802 - زبان وادبیات عرب
دانلود 2803 - مجموعه زبان فرانسه /1
دانلود 2804 - مجموعه زبان فرانسه /2
دانلود 2805 - مجموعه زبان روسی
دانلود 2806 - زبان المانی
دانلود 2807 - اموزش زبان انگلیسی
دانلود 2808 - زبان وادبیات انگلیسی
دانلود 2809 - ترجمه
دانلود 2810 - مجموعه زبان شناسی
دانلود 2811 - فرهنگ وزبانهای باستانی

 

  دفترچه شماره 2
دانلود گروه آزمایشی علوم پایه (1)
دانلود گروه آزمایشی علوم پایه (2)
دانلود گروه آزمایشی علوم پایه (3)
دانلود گروه آزمایشی علوم پایه (4)
دانلود كلیه رشته های گروه آزمایشی فنی-مهندسی
دانلود كلیه رشته های گروه آزمایشی علوم انسانی
دانلود كلیه رشته های گروه آزمایشی كشاورزی و منابع طبیعی
دانلود كلیه رشت های گروه آزمایشی هنر
دانلود گروه آْزمایشی علوم پزشكی (1)
دانلود گروه آزمایشی علوم پزشكی (2)
دانلود كلیه رشته های گروه آزمایشی دامپزشكی
دانلود گروه آزمایشی زبان - كدرشته 2801 و 2811
دانلود گروه آزمایشی زبان عربی
دانلود گروه آزمایشی زبان فرانسه
دانلود گروه آزمایشی زبان روسی
دانلود گروه آزمایشی زبان آلمانی
دانلود گروه آزمایشی زبان - كد رشته های 2807 و 2808 و 2809 و 2810
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشورطبقه بندی: مطالب آموزشی عمومی،  مطالب مفید از دنیای کامپیوتر و اینترنت،  اخبار ریاضی،  بانک سوال، 
برچسب ها: دانلود دفترچه سوالات آزمون‌ ورودی دكتری (نیمه متمركز) داخل سال 93 تمام رشته ها،
ارسال توسط رضا علیزاده
آرشیو مطالب
نظر سنجی
بیشتر دنبال چه مطالبی هستید؟پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

شارژ ایرانسل

دانلود

دانلود

قالب وبلاگ

اخبار سینما

خرید پستی

شادشاپ

فروشگاه اینترنتی ایران آرنا

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic